خبرها


۲۵ هکتار از اراضی بشاگرد نوسازی شد

بیش از 25 هکتار از اراضی سنتی بشاگرد که از چرخه تولید خارج شده بودند نوسازی و به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ اکبر سالاری گفت: طـرح تجهيـز و نوسـازي اراضـي سـنتي به ميزان 25هكتار و بـا اعتبـار بـالغ بـر يـك ميليـارد ريـال از محـل اعتبـارات استاني دراين شهرستان بـه بهـره بـرداري رسـيد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بشاگرد تصریح کرد:هـدف از اجـراي ايـن طـرح احيـاء کردن اراضـي سـنتي است که از چرخـه توليـد خـارج گرديـده بودند.

وی اظهار داشت:بر اساس  پـيش بينـي هـاي انجـام شـده تـا پايـان سـال ايـن طـرح در سـطح 100هكتـار اجرايـي خواهـد شـد.