خبرها


مهران زاده مشاور رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان شد

جناب آقای علی مهران زاده به موجب حکمی از سوی رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان به عنوان مشاور در امور آب و خاک و امور فنی مهندسی منصوب شد

مهران زاده از این پس به عنوان مشاور رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در امور آب و خاک فعالیت خواهد نمود.