خبرها


نصب فرمون «ردیابی آفات سوسک خرما» در بندرعباس، میناب و رودان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان کفت: این مدیریت در قالب طرح پایلوت، اقدام به نصب فرمون پیش آگاهی و ردیابی آفات سوسک شاخدار خرما و سوسک شاخک بلند خرما در سه منطقه فین بندرعباس، زیارتعلی رودان و میناب نموده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، حمید دولتی افزود: نصب فرمون «ردیابی آفات سوسک خرما» در راستای اهمیت پیش آگاهی و اطلاع از زمان مناسب مبارزه با آفات و سیکل زندگی آنها انجام شده است.

وی تصریح کرد: فرمون پیش آگاهی و ردیابی آفات سوسک شاخدار خرما و سوسک شاخک بلند خرما در تله های مخصوص کارگذاری شده است که بازدید از آن به صورت مستمر توسط کارشناسان حفظ نباتات صورت میگیرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تاکید کرد: این امر به ترویج مبارزه غیر شیمیایی با این آفات که در گذشته به وسیله سموم خطرناک مبارزه صورت میگرفت کمک شایانی می نماید.