خبرها


آغاز اجرای عملیات بوجاری بذور گندم در هرمزگان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: به منظور تولید و توزیع بذور سالم گواهی شده بین بهره برداران، عملیات بوجاری بذور گندم آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، دولتی افزود: عملیات بوجاری بذور گندم همراه با ضدعفونی بذور بوسیله سموم قارچکش مناسب جهت محافظت از گیاه در مقابل برخی از بیماری ها از قبیل سیاهکها انجام می شود.

وی ادامه داد: این عملیات توسط بخش خصوصی و زیرنظر کارشناسان حفظ نباتات و زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آغاز گردید.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بذور بوجاری شده در سال زراعی آینده جهت کشت در تعدادی از شهرستان های استان استفاده خواهد شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: عملیات بوجاری بذور گندم حدودا یک ماه به طول خواهد انجامید.