خبرها


برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مددکاران ترویجی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: کارگاه آموزشی ویژه مددکاران ترویجی به تعداد 300 نفر روز و با هدف آشنایی مددکاران با مدیریت آب و روش های نوین آبیاری و همچنین اصول مشارکت مردمی و تعاون در توسعه و ترویج کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، نظرنژاد افزود: یکی از عناصر و عوامل اساسی در شبکه ملی ترویج، نیروی انسانی است که در توسعه کشاورزی نقش موثر و بسزایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مرور گذرا بر استراتژی های حاکم بر برنامه های توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور در چند دهه اخیر حاکی از آن است که استفاده از نیروهای مردمی و مشارکت آنها در انتقال دانش فنی و ارتقای مهارت های خویش، از محورهای مهم و قابل توجه در برنامه ها بوده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی هرمزگان تشریح کرد: به منظور استقرار شبکه ترویج در مناطق روستایی و گسترش پراگندگی مناطق روستایی و تنوع در محصولات کشاورزی ایجاب می کند از نیروهای داوطلب بومی و پیشرو در جهت ترویج استفاده شود.

وی در پایان اظهار کرد: با توجه به بازمهندسی مددکاران ترویجی و لزوم بکارگیری و همکاری ایشان در فعالیت های ترویجی تعداد 316 نفر از مددکاران ترویجی استان در مقابل حوادث احتمالی، تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار گرفتند.