خبرها


تشکیل شورای هماهنگی بخش کشاورزی شهرستان قشم

مدیر جهاد کشاورزی قشم تصریح کرد: با توجه به تاکیدات ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص طرح و حل مشکلات بخش کشاورزی در شهرستان، شورای هماهنگی بخش کشاورزی با مدیریت جهاد کشاورزی قشم و عضویت ادارات تابعه شهرستان برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قشم، یزدان پناه افزود: اهداف اصلی این شورا مطرح شدن و حل مشکلات حوزه های مختلف کشاورزی شامل(حوزه های شیلات، دامی ،باغبانی، تسهیلات و...) در سطح شهرستان می باشد و مشکلات مطرح شده در صورت حل نشدن در شهرستان به شورای هماهنگی بخش کشاورزی استان ارجاع داده می شود.

وی تصریح کرد: در دو ماهه گذشته دو بار این شورا تشکیل جلسه داده که در این جلسات مشکلات بخش کشاورزی در خصوص دریافت تسهیلات، کنترل بیماری دامی تب کریمه کنگو و واگذاری زمین در حوزه امور اراضی مطرح گردید.

مدیر جهاد کشاورزی قشم خاطرنشان کرد: با تصمیمات این شورا بسیاری از مشکلات بخش تسهیلات با همکاری بانک کشاورزی مرتفع گردید.

وی تاکید کرد: جهت پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو، دوره های آموزشی در روستاهای مختلف جزیره قشم برگزار خواهد شد.

یزدان پناه در پایان اضافه کرد: تمامی ادارات تابعه بایستی در خصوص واگذاری زمین طبق دستورالعمل وزارتخانه عمل کنند.