خبرها


کارگاه «حمایت و حفاظت از ماهیگیری» در بندرعباس برگزار شد

کارگاه آموزشی «روش های جمع آوری و آنالیز داده های اجتماعی، اقتصادی، صید و صیادی برای حمایت و حفاظت از ماهیگیری» با همکاری سازمان خاروبار و کشاورزی جهانی (فائو)، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و سازمان شیلات ایران توسط کارشناسان فائو دکتر داریوپینلو و دکتر جنیفر جی در محل پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار شد.

به گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در این کارگاه به معرفی، اهمیت و نقش گردآوری داده های شیلاتی در مدیریت صید پرداخت.

همچنین دکتر تقوی رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در این کارگاه بر اهمیت مباحث اقتصادی- اجتماعی و نقش و جایگاه آن برای تامین زندگی اجتماعی صیادان تاکید کرد.

خانم دکتر جی کارشناس فائو نیز پس از معرفی و توضیح در خصوص اهمیت فعالیت های صیادی برای معشیت صیادان، به تشریح اهمیت گردآوری اطلاعات اقتصادی-اجتماعی جامعه صیادی برای تدوین برنامه های مدیریت شیلاتی، تامین اشتغال زایی مولد و توزیع مناسب در جامعه صیادی تاکید کرد.

دکتر پینلو دیگر کارشناس فائو نیز در این کارگاه به تشریح روش های نمونه برداری و برنامه ریزی برای اجرای فعالیت تحقیقاتی پرداخت.

اضافه می شود در این گارگاه که با حضور محققین و کارشناسان شیلاتی از استانهای ساحلی جنوب ایران برگزار شد؛ به صورت عملی شیوه گردآوری اطلاعات برای ناوگان صیادی جنوب با تاکید بر میگوهای تجاری در قالب یک طرح تحقیقاتی تشریح گردید.