امور اراضی کشور

شناسه زیرخدمت

عنوان خدمت

(شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت­ها

نحوه ارائه خدمت

فایل شناسنامه خدمت

۱۳۰۲۱۱۹۴۰۰۰

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ها

 

۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۰

 

۱- صدور موافقت­نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

   

۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۱

۲- صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۲

۳- ابطال یا تغییر در موافقت­نامه یا مجوزهای صادر شده موضوع ماده ۶ قانون

   

۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۳

۴- تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری موضوع ماده۲ قانون

   

۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۴

۵- تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری

   

۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۵

۶- حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی (سامانه ۱۳۱)

   

۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۶

۷- جلوگیری از تغییر کاربری­های غیرمجاز

   

۱۳۰۲۱۱۹۴۱۰۷

۸- تشخیص نوعیت اراضی

   

۱۳۰۲۱۱۹۵۰۰۰

واگذاری اراضی ملیو دولتی

 

۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۰

 

۱- واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی (اجاره، فروش و انتقال قطعی)

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۱

۲- شناسایی، تشخیص و تصویب حریم روستا