اخبار شهرستان‌ها


بازدید از مزارع گندم و جو بخش رودخانه و بررسی وضعیت آفت سن غلات

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان از بازدید از مزارع گندم و جو بخش رودخانه و بررسی وضعیت آفت سن غلات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان، صامتی اظهار کرد: بمنظور بررسی وضعیت آفت سن غلات اعمی و محمودی کارشناسان حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان از مزارع گندم و جو بخش رودخانه این شهرستان بازدید کردند.