اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

کمیته ممانعت از کشت بی رویه سبزی و صیفیجات در شهرستان پارسیان برگزار شد

کمیته ممانعت از کشت بی رویه سبزی و صیفیجات در شهرستان پارسیان برگزار شد.

کمیته ممانعت از کشت بی رویه سبزی و صیفیجات در شهرستان پارسیان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگانغ جلسه کمیته ممانعت از کشت بی رویه سبزی وصیفیجات به منظور جلوگیری از افزایش کشت بی رویه با حضور نماینده نظام صنفی کشاورزان این شهرستان در محل مدیریت جهادکشاورزی پارسیان برگزار گردید.که در نهایت منجر به کنترل قیمت و تنظیم بازار این محصوالت خواهد شد.