اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

کمیته سامانه های نوین آبیاری پارسیان برگزار شد

کمیته سامانه های نوین آبیاری پارسیان با حضور پیمانکاران این شهرستان برگزار شد.

کمیته سامانه های نوین آبیاری پارسیان با حضور پیمانکاران این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ یعقوب دلدار تصریح کرد: این کمیته به منظور بررسی وضعیت طرح های اجرا شده و در حال اجرا تشکیل شد.
وی گفت: در این جلسه به مشکلات کشاورزان نیز توجه شد وراهکارهای مناسب نیز در این رابطه تدوین گردید.