آگهی و اطلاعیه

تمدید مهلت ثبت‌نام کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در سامانه سماک

با عنایت به اعلام سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر ثبت اطلاعات کلینیک های گیاهپزشکی در سامانه سماک ، امکان ثبت اطلاعات کلینیک های گیاهپزشکی استان تمدید گردید. لذا از کلیه مدیران و مسئولین فنی کلینیک های گیاهپزشکی درخواست می گردد تا 20 شهریور سال جاری نسبت به ورود اطلاعات کلینیک گیاهپزشکی در سامانه مذکور اقدام و با در دست داشتن اصل مدارک جهت تایید موضوع به مدیریت حفظ نباتات استان مراجعه نمایند.  بدیهی است عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور بمنزله انصراف کلینیک از حضور در قراردادهای شبکه مراقبت و سایر واگذاری های در دست اقدام سطح استان می باشد.