آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه بیمه کردن محصولات کشاورزی مزارع و باغ ها
بهره برداران محترم بخش کشاورزی 
با توجه به پیش بینی های انجام شده و احتمال بروز مخاطرات از جمله سیل، سرمازدگی، باد و طوفان در روزهای اتی و ورود خسارت به زیر بخش های کشاورزی توصیه می شود:
نسبت به کاهش خطرات ناشی از حوادث مذکور از طریق بیمه کردن محصولات کشاورزی برای مزارع و باغ های خود، در زمان محدود باقی مانده اقدام کنید.
با اقدام به موقع از حمایت های دولت تا 70 درصد تعرفه بیمه و در زمان بروز خسارت از غرامت پرداختی بهره مند شوید.
 علاوه بر این نکات فنی ارائه شده به منظور جلوگیری از خسارت را رعایت کنید.
روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان