آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه ممنوعیت توزیع و فروش فسفید آلومینیوم در فروشگاهها

با توجه به گزارش های دریافتی و پیگیری های بعمل آمده در خصوص مخاطرات بهداشتی بوجودآمده بواسطه مصرف نادرست سم فسفید آلومینیوم 56 درصد برای بهره برداران و ضرورت نظارت کامل بر شبکه توزیع سم یاد شده مقتضی است از عرضه کلیه فرم های فیزیکی سم فسفید آلومینیوم 56 درصد از طریق فروشندگی های سموم خودداری شود.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان