آگهی و اطلاعیه


آگهی مزایده عمومی


سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد اجاره مرکز تکثیر و کپی واقع در شهرستان بندرعباس، خیابان طلوع با امکانات 1 دستگاه کولر اسپلیت، 2 عدد میز کانتر، 4 عدد صندلی اداری را به مدت 1 سال از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده به شماره 5099003757000003 پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تضمین شرکت در مزایده مبلغ 4.800.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی واریزی به حساب شماره 4062042007685695 (شماره شبا IR530100004062042007685695) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز سپرده سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان می باشد که برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد. مزایده فوق با هر تعداد شرکت کننده قابل قبول بوده و پاکات پیشنهاد قیمت باز شده و برنده اعلام می گردد. ضمناً هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.


سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان