آگهی و اطلاعیه


برگزاری گردهمایی آموزشی سازه، تجهیزات و نهاده های گلخانه ای
 کشت در محیط های تحت کنترل سیاستی است که کشورهای کم آب و خشک، سال هاست در اجرای آن برای دستیابی به اهدافی چون افزایش تولید در واحد سطح، کاهش مصرف آب، تولید محصول در فصول مختلف و دسترسی جامعه به محصولات فصلی در تمام طول سال، افزایش کیفیت محصول، استفاده از اراضی غیرقابل کشت، اشتغال زایی و تداوم کار و... در حال برنامه ریزی و تلاش می باشند، لذا افزایش سطح زیرکشت در محیط های تحت کنترل، اصلی ترین هدف بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه کشور می باشد.
‎به همین جهت این سازمان در نظردارد جهت افزایش توان علمی، فنی و تخصصی بهره برداران، متقاضیان، سرمایه گذاران، ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی و مسئولین فنی واحدهای گلخانه ای اقدام به برگزاری گردهمایی آموزشی سازه، تجهیزات و نهاده های گلخانه ای در روزهای دوشنبه 12 و سه شنبه 13 اسفندماه سال 1398 نماید.
محورهای گردهمايي 
١-انتخاب سازه با تناسب اقلیم و بذر
٢-انواع پوشش های پلاستیک و معیارهای پوشش مناسب
٣- آشنایی با سیستم های آبیاری
٤- وظایف و عملکرد ناظرین و مشاورین
٥- تغذیه گیاه در گلخانه 
محل برگزاری گردهمايي
‎روز اول "ویژه بهره برداران و سرمایه گذاران": سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی بندرعباس واقع در خیابان طلوع.
‎روز دوم "ویژه مشاوران و کارشناسان و ناظرین": سالن پيارم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس
 @hormozaganiaeo