آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه صدور گواهی حمل بهداشتی قرنطینه ای صرفاً برای دام های پلاک دار

صدور گواهی حمل بهداشتی و قرنطینه ای جهت حمل ونقل انواع دام (سبک و سنگین)بین شهرستان ها و استان ها ی

کشور از تاریخ 98/11/15 منحصراً برای دامهای پلاک دار انجام خواهد شد.

مدیریت توسعه بازرگانی جهادکشاورزی هرمزگان: